Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Bauer Solutions Oy, Y-tunnus 2090624-8, Lämmittäjänkatu 6, 00880 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Mikko Timonen mikko.timonen@bauersolutions.fi 040 900 7651

3. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmä
Bauer Solutions Oy:n asiakkaiden ja muiden sidosryhmien rekisteri. Rekisteri on lajiteltu asiakkaana, muina sidosryminä toimivien yritysten tai henkilöiden mukaan. Näihin tietoihin pääsääntöisesti sisältyy yrityksen edustajan tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot.

Asiakkaiden ryhmään sisältyy Bauer Solutions Oy:n asiakkaiden ja asiakkaiden edustajien, tiedot sekä potentiaalisten asiakkaiden tiedot. Muiden sidosryhmien ryhmään sisältyy Bauer Solutions Oy:n muiden yhteistyökumppaneiden edustajien tiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
Potentiaalisten asiakkaiden edustajien, olemassa olevien asiakkaiden, asiakkaiden edustajien ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa.
• palveluiden tarjoaminen
• suhteen luominen ja rekisteröinti
• suhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito
• tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja laskutus
• liiketoiminnan ja palvelun kehittäminen ja suunnitteleminen
• yrityksen tuotteiden ja tapahtumien markkinointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä kyselyt
• palautteiden ja reklamaatioiden käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, liiketoimintaan liittyvien tehtävien suorittamiseen perustuvaan oikeutettuun etuun taikka käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa henkilö on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi henkilön pyynnöstä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Henkilöistä kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja.
• henkilön nimi
• henkilön rooli
• yhteystiedot: sähköpostisoite, puhelinnumero, laskutus- ja toimitusosoite
• asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
• viestit esim. kirjeet, sähköpostit ja tekstiviestit
• edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Tämän lisäksi yritystietoja kerätään ja saadaan eri yhteystyökumppaneilta ja markkinointitietokannoista, mitkä voivat sisältää yrityksen edustajan henkilötietoja esimerkiksi puhelinnumeron.

6. Rekisterin suojaus
Kaikki rekisterit on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisteritietoja säilytetään liiketoiminnan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Käyttöoikeus rekisteriin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään tai rekisterin ylläpidossa. Kyseisillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalinen aineisto
Kaikki manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

8. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Tietoja ei luovuteta tai siirrä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysajan määrittelemiskriteerit
Bauer Solutions Oy säilyttää henkilötietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Täten tietoja säilytetään näiden käyttötarkoituksien täyttymisen ajan. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä eli henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään, on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksia koskien heidän henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on
• oikeus saada vahvistus käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja pääsy tietoihin
• oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä
• oikeus rajoittaa käsittelyä
• oikeus peruuttaa suostumuksensa
• oikeus tietojen poistamiseen
• oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröity voi pyytää tietonsa kirjallisesti. Bauer Solutions Oy, Lämmittäjänkatu 6, 00880 Helsinki tai sähköpostitse mikko.timonen@bauersolutions.fi.

11. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Evästeet sivustolla