Offentliga byggnader, affärsfastigheter, industri

Bauer Pipejet® för större bruksvatten-, värme- och kylsystem

I ett bruksvattensystem minimerar Bauer korrosion och funktionsstörningar i vattenarmaturer och ställdon som orsakas av kalk- och rostavlagringar samt förlänger rörsystemets livslängd eftersom avlagringarna gradvis avlägsnas från rören. 

I värmesystem hindrar svart avlagring av magnetit som samlas på radiator- och termostatventiler varmvattnet från att nå radiatorerna, vilket minskar värmeeffekten. 

I golvvärmesystem visar sig problemet i form av ojämn värmefördelning på golvytorna och syns som grumling av flödesmätarna i grenröret, till och med som igensättning av golvvärmerören. 

Bauer-vattenbehandling med sidoströmsfiltrering avlägsnar befintliga sedimentavlagringar och blockeringar och de uppvärmningsstörningar som dessa orsakar, såsom ojämn värmefördelning i radiatorer eller golvvärme. 

I jordvärme- och luft-vattenvärmesystem håller Bauers vattenbehandling det cirkulerande vattnet och värmeöverföringsytorna rena. Pumpar med smutsiga värmeöverföringsytor försvagar uppvärmningseffekten. 

I kylsystem visar sig problemen som en minskning av kyleffekten och en ökning av energiförbrukningen.

Vid rörrenoveringar i gamla fastigheter ligger fokus främst på att byta ut bruksvatten-, avlopps- och elsystem, och ofta ägnas inte det gamla värmesystemet någon större uppmärksamhet. En Bauer-anläggning med Bauer-sidoströmsfiltrering möjliggör bra underhåll och en förbättrad energieffektivitet även i det gamla värmesystemet. 

Installation av ett vattenbehandlingssystem i samband med byte av värmeväxlare ger besparingar i installationskostnaderna. Dessutom håller sig den nya värmeväxlaren och eventuella nya radiatorventiler som behöver bytas ut i gott skick längre. Bauers vattenbehandlingsanläggning och sidoströmsfiltret kan återinstalleras i det nya värmeväxlarpaketet. 

Bruksvatten-, värme- och kylsystem med problemfri drift och tillförlitlig justerbarhet möjliggör en god och trivsam arbetsmiljö. Dessutom blir det lättare att upprätthålla miljö- och kvalitetscertifieringar med miljövänliga och energieffektiva system. 

Anläggningen lämpar sig för nya och gamla byggnader, moderna eller traditionella rörsystem och alla rörmaterial. Storleken på anläggningen väljs enligt systemens dimensioneringsanvisningar. 

Industri

De grundläggande funktionerna för bruksvatten-, värme- och kylsystem i industrifastigheter är i stort sett desamma som i andra fastigheter, och detta gäller därmed även de fördelar och vinster som Bauer-vattenbehandlingen medför. I industriella processer ger kemikaliefri Bauer-vattenbehandling betydande resultat. Av kundresponsen från industrin framgår särskilt att den tid som läggs på service och underhåll av produktionssystem och -utrustning, och på att ersätta utrustning som gått sönder har minskat. 

Enligt kundresponsen har förbrukningen av kemiska ämnen minskat och därmed har även kostnaderna gått ner och produktions- och underhållspersonalens exponering för hälsofarliga kemikalier har minskat. 

När Bauer-anläggningen används i befuktningssystem förhindrar den igensättning av munstycken och rörsystem och säkerställer en jämn befuktning, vilket minskar underhålls- och reparationskostnaderna. Ångcylindrarnas livslängd förlängs eftersom avlagringarna på elektroderna minskar. 

Förbättrad produktivitet och Bauer-anläggningarnas korta återbetalningstid är en fördel. En annan fördel är att det blir enklare att optimera miljö- och kvalitetscertifieringar. 

Bauer minskar antalet läckageskador och sänker kostnaderna för underhåll, städning och renhållning.