Bostadsbolag

Bauer Pipejet® för stora bruksvatten-, värme- och kylsystem

I bruksvattensystem minimerar Bauer korrosion och funktionsstörningar i vattenarmaturer och ställdon som orsakas av kalk- och rostavlagringar samt förlänger rörsystemets livslängd eftersom avlagringarna gradvis avlägsnas från rören. 

I värmesystem hindrar svart avlagring av magnetit som samlas på radiator- och termostatventiler varmvattnet från att nå radiatorerna, vilket minskar värmeeffekten. 

I golvvärmesystem visar sig problemet i form av ojämn värmefördelning på golvytorna och syns som grumling av flödesmätarna i grenröret, till och med som igensättning av golvvärmerören. Bauer-vattenbehandling med sidoströmsfiltrering avlägsnar befintliga sedimentavlagringar och blockeringar och de uppvärmningsstörningar som dessa orsakar, såsom ojämn värmefördelning i radiatorer eller golvvärme. 

I jordvärme- och luft-vattenvärmesystem håller Bauers vattenbehandling det cirkulerande vattnet och värmeöverföringsytorna rena. Pumpar med smutsiga värmeöverföringsytor försvagar uppvärmningseffekten. 

I kylsystem visar sig problemen som en minskning av kyleffekten och en ökning av energiförbrukningen. 

Vid rörrenoveringar i gamla fastigheter ligger fokus främst på att byta ut bruksvatten-, avlopps- och elsystem, och ofta ägnas inte det gamla värmesystemet någon större uppmärksamhet. Bauer-anläggningen med sin högklassiga och lättanvända Bauer-sidoströmsfiltrering möjliggör bra underhåll och en förbättrad energieffektivitet även i det gamla värmesystemet. 

Installation i samband med byte av värmeväxlare ger besparingar i installationskostnaderna. Dessutom håller sig den nya värmeväxlaren och eventuella nya radiatorventiler som behöver bytas ut i gott skick längre. Bauers vattenbehandlingsanläggning och sidoströmsfiltret kan återinstalleras i det nya värmeväxlarpaketet. 

Anläggningen lämpar sig för nya och gamla byggnader, moderna eller traditionella rörsystem och alla rörmaterial. Storleken på anläggningen väljs enligt systemens dimensioneringsanvisningar. 

En fastighet som är utrustad med en Bauer tyder på bra underhåll och boendekomfort. Bruksvatten-, värme- och kylsystem som är ekonomiska och fungerar utan störningar utgör en viktig del av boendekomforten i fastigheter. Bauer har gjort det möjligt att förlänga rörens livslängd med upp till 20 år. Med de kostnadsbesparingar som detta har resulterat i har man kunnat genomföra mer brådskande reparationer i fastigheterna. 

Kundupplevelser