Bauer-vattenbehandling i värme- och kylsystem

Egenskaperna hos vattnets hårdhetsfaktorer, oftast kalcium och magnesium, kan omvandlas med Bauers vattenbehandlingssystem, så att de inte bildar sedimentavlagringar i rörsystem och vattenarmaturer. Även egenskaperna hos det syre som är löst i vattnet förändras. Sedimentavlagringar på rörledningarnas inre ytor orsakar korrosion och punktläckage. 

Bauer-vattenbehandling med sidoströmsfiltrering rengör värme- och kylsystem från rost- och sedimentavlagringar och förhindrar att nya avlagringar bildas. Rena värmeöverföringsytor och rent vatten säkerställer bästa möjliga värmeöverföringsförmåga. 

Rent vatten som strömmar obehindrat i värme- och kylsystemen håller också balanseringen av systemen på önskad nivå. På så sätt undviks behovet av upprepade balanseringar på grund av orenheter. 

När värme- och kylsystemen fungerar utan störningar minskar kostnaderna för underhåll och uppvärmning samt antalet fellarm och boendekomforten förbättras. 

Bauer för värmesystem består av en styrenhet, en signalkabel och en vattenbehandlingsdel. I slutna värme- och kylsystem kompletteras Bauer-enheten med ett sedimentavskiljningsfilter som är enkelt att underhålla och använda. 

Anläggningen drivs med el med en 230 V:s stickproppsinstallation. Effektförbrukningen för mindre enheter är cirka 35 W och för större 75–80 W.

Nedan följer några exempel på sedimentavlagringar i värmesystem. Magnetit- och rostavlagringar filtreras ut ur systemet med ett sidoströmsfilter. 

Vanliga frågor

När det varma vattnet som strömmar i radiatorerna lösgör sedimentavlagringarna på de inre ytorna, kommer det att täppa till radiator- och termostatventilerna? 

Bauer löser upp avlagringarna till partiklar som är så små att de inte täpper till ventilerna.  I slutna system samlas sedimentet i ett filter som är installerat i nätverket.

Hur förbättrar Bauer effektiviteten hos värme- och kylsystem?

Rent vatten och rena värmeöverföringsytor ger bästa möjliga värmeöverföringseffektivitet. Till och med ett mycket tunt sedimentskikt minskar värmeöverföringens verkningsgrad kraftigt och effekten måste höjas för att värmen ska kunna överföras genom det isolerande skiktet. I kylsystem förbättras kylningseffekten avsevärt när biofilm och bakterier tas bort.

 

Kan Bauer installeras i rörsystem av både metall och plast?

Bauer kan installeras i rörsystem av metall och plast som används i värme- och kylsystem. Bauer är lämplig för förstamontering och installation i efterhand, för moderna och traditionella rörsystem och för alla rörmaterial. 

Var installeras anläggningen?

Bauer installeras som en del av värmesystemet, vanligtvis i värmedistributionsrummet eller i det tekniska utrymmet. Fastighetens värmekällor kan vara fjärrvärme, olja, el, pellets, värmepump eller något annat. 

Kräver bytet av filterpatronen specialkunskaper? 

Det behövs inga specialkunskaper för att byta filterpatronen. Patronen kan till exempel bytas ut av fastighetsskötaren eller av en privatperson. Tydliga instruktioner följer med utrustningen och vi ger vägledning vid behov.